Arytmier

Diagnostik och handläggning av takyarytmier (takykardi)

Differentialdiagnostik, handläggning och behandling av takykardier (takyarytmier) Nu har alla relevanta supraventrikulära och ventrikulära takyarytmier diskuterats och det är hög tid att klargöra hur man hanterar takyarytmier i klinisk praxis. Eftersom många takyarytmier kan vara potentiellt livshotande måste dessa patienter omhändertas metodiskt och evidensbaserat. Nedan diskuteras diagnostiska och terapeutiska överväganden vid takyarytmier. Denna texten respekterar…

Läs kapitel

Pacemaker-inducerad takyarytmi (Pacemaker Mediated Tachyarrhythmia)

Pacemaker-inducerad takyarytmi kan uppkomma om pacemakern registrerar en snabb förmaksfrekvens (pga supraventrikulär takyarytmi) och stimulerar kammarna med samma frekvens. En annan orsak är endless loop tachycardia som uppstår om en pacemakerstimulering i kammarna överleds tillbaka till förmaken, där pacemakerns förmakselektrod ånyo registrerar en depolarisation och initierar en kammarstimulering igen och cykeln upprepas. Pacemaker-inducerad takyarytmi skall…

Läs kapitel

Ventrikelflimmer, pulslös elektrisk aktivitet och hjärtstillestånd

Ventrikelflimmer (VF) Vid ventrikelflimmer (VF) föreligger ingen meningsfull kammarkontraktion. Kamrarna flimrar och genererar ingen slagvolym varför patienten synkoperar omgående och avlider om rytmen inte återställs. Orsaken till VF är multipla samtidiga re-entryloopar i kammarmyokardiet. Prognosen är mycket dålig. EKG visar oregelbundna vågor med varierande morfologi och amplitud. Ingen P-QRS-T-sekvens kan ursrkiljas. Den undulerande kurvan är…

Läs kapitel

Långt QT syndrom (LQTS) & torsades de pointes

Lång QT tid, Långt QT syndrom (LQTS) & ventrikeltakykardi av typen torsade de pointes QT-tid (även kallat QT-intervall) är tiden som uppmäts från början av kammarkomplexet till T-vågens slut. Intervallet representerar således den totala tiden för kammarnas de- och repolarisation. QT-tid varierar med hjärtfrekvensen, så tillvida att den blir kortare vid hög hjärtfrekvens och vice…

Läs kapitel

Ventrikeltakykardi: orsaker, EKG, klassificering och handläggning

Ventrikeltakykardi: från orsaker och EKG till behandling Ventrikeltakykardi är en mångfacetterad takyarytmi med impulsursprung i kammarna. En lång rad tillstånd kan ge upphov till ventrikeltakykardi och EKG-bilden är nästan lika nyanserad som dessa tillstånd. Oavsett etiologin är ventrikeltakykardi alltid en allvarlig arytmi som kan bli potentiellt livshotande. Kammarfrekvensen är oftast mycket hög (100–250 slag/min) vilket innebär mycket…

Läs kapitel

Ventrikulär rytm (VR) och idioventrikulär rytm

Ventrikulära rytmer: rytmer som härstammar från kammarna Ventrikulär rytm och idioventrikulär rytm (även kallad accelererad ventrikulär rytm) har sitt ursprung i kammarna. I princip alla rytmer med impulsursprung i kammarna har breda QRS-komplex (QRS-tid 0.12 sek). Detta beror på att impulsen depolariserar kammarna helt eller delvis utanför retledningssystemet, vilket går trögt. Eftersom depolarisationen är onormal blir även…

Läs kapitel

Nodal rytm och nodal takykardi

Extraslag och rytmer från AV-nodområdet: nodala slag, nodal rytm, nodal takykardi Nodala slag och rytmer uppstår när impulser avfyras från AV-nodområdet. Detta leder till retrograd aktivering av förmaken och normal aktivering av kammarna via AV-systemet. Eftersom förmak och kammare oftast aktiveras samtidigt döljs P-vågen i QRS-komplexet. Om förmaken aktiveras först ses en retrograd P-våg (i…

Läs kapitel

Atrioventrikulär re-entry takykardy (AVRT) & Preexcitation (WPW)

Pre-excitation, Wolff-Parkinson-White syndrom & AVRT Normalt är AV-systemet den enda kommunikationen mellan förmak och kammare.  Hos vissa personer finns dock en extra ledningsbana (kallas även accessorisk bana, extrabana eller Kents bunt) mellan förmak och kammare. Sådana extrabanor är rester från hjärtats embryonala utveckling. Extrabanor kan leda impulser mellan förmak och kammare. Beroende på extrabanans egenskaper…

Läs kapitel

Atrioventrikulära nodal re-entry takykardi (AVNRT)

Ordlista Paroxysmala supraventrikulära takyarytmier (PSVT): AVNRT, AVRT och förmakstakykardi har traditionellt gått under benämningen paroxysmala supraventrikulära takyarytmier (PSVT). Denna term har dock ingen klinisk relevans och har ofta lett till missförstånd. Därför används inte termen PSVT i denna text.   Atrioventrikulära nodal re-entry takykardi (AVNRT) AVNRT är en vanlig takyarytmi som ses i alla åldrar, även…

Läs kapitel

Förmakstakykardi, förmaksrytm & multifokal förmakstakykardi

Förmaksrytmer: ektopisk förmaksrytm, förmakstakykardi, multifokal förmakstakykardi (MAT) Förmakstakykardi är synonymt med ektopisk förmakstakykardi (ectopic atrial tachycardia, EAT). Vid förmakstakykardi finns antingen ett fokus med ökad automaticitet, en mikro-reentry eller triggad aktivitet någonstans i förmaken. Förmaksrytmen ligger mellan 120-250/min. Kammarfrekvensen skall överstiga 100/min, annars föreligger ektopisk förmaksrytm. Förmakstakykardi ses primärt hos hjärtsjuka men förekommer hos hjärtfriska individer.…

Läs kapitel
error: Innehållet är skyddat.

Lär dig tolka EKG på riktigt!

Ladda ner gratis EKG lathund!

Underlätta EKG-tolkningen med vår fickhandbok och lathund! Den ger en snabb men detaljerad överblick och vägledning. Skicka den direkt till din e-post!

You have Successfully Subscribed!

Ladda ner gratis EKG lathund!

Underlätta EKG-tolkningen med vår fickhandbok och lathund! Den ger en snabb men detaljerad överblick och vägledning. Skicka den direkt till din e-post!

You have Successfully Subscribed!