Det kliniska arbetsprovet

Bedömning av arbetsprovet (arbets-EKG): från EKG till symptom

Bedömning av arbetsprov (arbets-EKG) Följande parametrar ingår i bedömning av arbetsprovet  Symptom Maximalt uppnådd belastning (prestationsförmåga) Hjärtfrekvens & hjärtfrekvensens reaktion på belastningen EKG-reaktion: ST-T-förändringar, arytmier, retledningshinder etc Blodtrycksreaktion Anledning till avbrott Även om det kliniska arbetsprovet är närmast synonymt med ”arbets-EKG” så är övriga parametrar – exempelvis symptom, prestationsförmåga – minst lika viktiga som EKG-reaktionen. Därför gör…

Läs kapitel

Fysiologiska mekanismer & myokardischemi under arbetsprov

Fysiologiska mekanismer: från normalreaktion till ischemi Fysisk aktivitet leder till ökat syrebehov i kroppens muskler, inklusive hjärtmuskeln. Syrebehovet stiger parallellt med aktivitetens intensitet. När den fysiska aktiviteten startar reagerar det autonoma nervsystemet omedelbart genom att nedreglera parasympatisk aktivitet och uppreglera sympatisk aktivitet. Detta har en lång rad effekter som sammanfattas nedan. Det är viktigt att känna till denna fysiologin…

Läs kapitel

Parametrar att bedöma under arbetsprov (arbets-EKG)

Parametrar att bedöma före, under och efter arbetsprovet Under arbetsprovet skall flera parametrar bedömas fortlöpande. Dessa listats i följande tabell: Parameter Kommentar Allmäntillstånd Bröstsmärta Graderas från 0 till 10, där 10 är maximal smärta. Dyspné/ansträngningsgrad Graderas från 0 till 10, där 10 är maximal dyspné. Om patienten uppnår 7/10 så brukar det innebär att belastningen varit adekvat.…

Läs kapitel

Förberedelser och protokoll för arbetsprovet

Förberedelser inför arbetsprov Arbetsprovet genomförs av legitimerad personal med kunskap och erfarenhet om undersökningen och de komplikationer som kan uppstå. Trots den låga risken för komplikationer skall defibrillator alltid finnas till hands och personal skall vara väl förtrogen med avancerad hjärtlungräddning.     Senast aktuella vilo-EKG (konventionellt 12-avlednings-EKG) skall finnas till hands vid undersökningen, även…

Läs kapitel

Patientselektion, kontraindikationer, sensitivitet & specificitet för arbetsprov

Patientselektion Arbets-EKG är förstahandsval vid utredning av misstänkt kranskärlssjukdom om sannolikheten för kranskärlssjukdom är måttlig till medelhög (se nedan). Undersökningen kräver att patienten kan cykla (alternativt gå på rullande matta), följa instruktioner och kommunicera verbalt. Det innebär att personer med svår reumatism, amputationer eller uttalad claudicatio intermittens kan ha svårt att genomföra arbetsprovet. EKG-förändringar på vilo-EKG Patienter…

Läs kapitel

Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)

Introduktion till det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG) Det kliniska arbetsprovet har använts i över 50 år för att bedöma kardiopulmonell kapacitet och för att diagnostisera hjärtsjukdom. Undersökningens värde framgår av faktum att fysisk prestationsförmåga är en av de starkaste prediktorerna för kardiovaskulär och total mortalitet. Arbetsprovets primära användning har varit – och är fortfarande – bedömning av kranskärlssjukdom och…

Läs kapitel
EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig tolka EKG på riktigt!