Övrigt

Antiarytmika och frekvensreglerande läkemedel (beta-blockerare)

Effekter av antiarytmika och beta-blockerare på EKG och hjärtrytm Trots att syftet med antiarytmiska läkemedel är att förebygga och reducera antalet arytmier så kan dessa läkemedel även orsaka arytmier. Dessutom kan antiarytmika orsaka EKG-förändringar som ibland förväxlas med andra tillstånd. Digoxins effekter och biverkningar har diskuterats i föregående artikel. I denna artikeln diskuteras antiarytmika samt de vanligaste frekvensreglerande preparaten, nämligen beta-blockerare…

Läs kapitel

Referenser och källor

1. Övergripande referenser och källor   Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease Zipes D et al Elsevier 2013 Gå till denna referens   Comprehensive Electrocardiology Macfarlane, P.W.; Oosterom, A. van; Pahlm, O.; Kligfield, P.; Janse, M.; Camm, J. (red) Springer 2010 Gå till denna referens   Marriott’s Practical Electrocardiography Galen S. Wagner…

Läs kapitel

Hjärttamponad (elektrisk alternans): orsaker, EKG, behandling

Hjärttamponad Perikardit kan leda till perikardiell effusion (utgjutning till hjärtsäcken) och om vätskemängden blir för stor kommer hjärtats pumpmekanism påverkas och i värsta fall kan cirkulationen hotas (hjärttamponad). Små utgjutningar behöver inte ge några EKG-förändringar. Andra orsaker till hjärttamponad är postkardiotomisyndrom, akut transmural hjärtinfarkt, ruptur av hjärtats fria vägg (hemoperikard), exsudation sekundärt till lung/bröstcancer, SLE…

Läs kapitel

Perikardit, myokardit & perimyokardit: orsaker, EKG, behandling

Perikardit, myokardit & perimyokardit Perikardit är inflammation i hjärtsäcken och myokardit är inflammation i myokardet. Dessa två tillstånd brukar ofta ackompanjera varandra och benämns då perimyokardit. Tillståndet orsakas oftast av virus och är som regel benignt men vissa patienter kan behöva slutenvård. Perimyokardit orsakar differentialdiagnostiska problem gentemot hjärtinfarkt eftersom tillståndet orsakar bröstsmärta, EKG visar ST-höjningar…

Läs kapitel

Tidig repolarisation (early repolarization): orsak, EKG-kriterier, handläggning

Tidig repolarization (early repolarization) I befolkningen har cirka 5–13% tidig repolarisation på EKG (70% är män). Tidigare trodde man att tidig repolarisation var ofarligt och att det berodde på att repolarisationen startat för tidigt (EKG-bilden kan ge ett sådan intryck). Numera vet man att tidig repolarisation – särskilt om EKG-förändringarna föreligger i avledning II, aVF…

Läs kapitel

Takotsubo kardiomyopati: orsaker, EKG, behandling

Takotsubo kardiomyopati Synonym: apical ballooning syndrome, transient left ventricular apical ballooning syndrome, ampulla cardiomyopathy, broken heart syndrome, brustet hjärta, stress cardiomyopathy, stress-induced cardiomyopathy. Takotsubo kardiomyopati karaktäriserades första gången i Japan 1991. Patienterna, som oftast är äldre kvinnor, insjuknar med bröstsmärtor dyspnea och eventuellt hemodynamisk påverkan. EKG visar typiskt lokaliserade ST-höjningar, T-vågsnegativisering och/eller Q-vågor och det…

Läs kapitel

Brugada syndrom: orsak, EKG och klinisk handläggning

Brugada syndrom: orsak, EKG och behandling Bröderna Brugada beskrev år 1992 ett syndrom med säreget EKG som var associerat med synkope, maligna kammararytmier, hjärtstillestånd och plötslig hjärtdöd. Syndromet föreföll vara ärfligt och karaktäriserades av ST-höjningar i V1-V3. Än idag är prevalenssiffror osäkra men Brugada syndrom är vanligast i Asien (särskilt Thailand). I Europa torde prevalenssiffror…

Läs kapitel

Hypotermi

Kan ibland yttra sig på EKG med en J-våg (även kallad Osborn-våg) som är en konvex våg mellan QRS-komplexet och J-punkten. Osborn-vågen syns bäst i I, II, III, V2, V3 och V4. Osborn-våg ses ibland även vid hyperkalcemi. Se Figur 84.  

Läs kapitel

Elektrolytrubbningar

Elektrolytrubbningars effekt på EKG-kurvan och hjärtrytm Normala aktionspotentialer förutsätter normala elektrolytnivåer intra- och extracellulärt. Elektrolytrubbningar påverkar aktionspotentialen och kan orsaka karaktäristiska EKG-förändringar som i vissa fall kan vara livshotande. Vanligast och viktigast är rubbningar i kalium-, kalcium- och magnesiumbalansen. Kombinerade elektrolytrubbningar är vanligt.   Natrium Varken hypo- eller hypernatremi orsakar nämnvärda EKG-förändringar.   Kalcium Calcium…

Läs kapitel

Digitalis – arytmier och toxicitet

Digoxin (digitalis) Digoxin (digitalis) används vid behandling av hjärtsvikt, förmaksflimmer, förmaksfladder och i utvalda fall av paroxysmala supraventrikulära takyarytmier. Användningen av digoxin har minskat stadigt på senare år. Detta beror troligtvis på att digoxin är oerhört arytmogent (digoxin orsakar arytmier), samtidigt som det saknas bevis för att substansen skulle reducera mortalitet och mobilitet (detta har undersökts bland patienter…

Läs kapitel
EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig tolka EKG på riktigt!