Sök ICD-10 diagnoskoder

ICD-10 koder

ICD-10 koder

Den internationella klassifikationen ICD är en statistisk klassifikation som används för att rapportera data till Socialstyrelsens hälsoregister. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.

Nyheter

Under juni 2020 uppdaterades ICD-10 för att inkludera ICD-koder för COVID-19. Koderna är som följer:

U07.1 Covid-19, virus påvisat – Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är.

U07.2 Covid-19, virus ej påvisat – Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga (se även kodningsanvisningarna nedan).

Ny fördjupningskod i ICD-10-SE har skapats:

Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)

Ny tilläggskod i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) har skapats:

ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19
Tilläggskod till annan utförd åtgärd

Syftet med ICD

Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden.

ICD (WHO)

Den internationella klassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, har funnits i cirka hundra år. Sedan 1948 ansvarar Världshälsoorganisationen (WHO) för underhållet av ICD. Den 18 juni 2018 lanserade WHO ICD-11 i form av ett digitalt klassifikationssystem. Socialstyrelsen har påbörjat en utredning om svenskt införande av ICD-11. 

Svensk ICD

Den svenska versionen av ICD-10 heter ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning. ICD-10-SE ersatte den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) den 1 januari 2011. Klassifikationen är obligatorisk för rapportering till Socialstyrelsens hälsodataregister.

För att få en enhetlig och gemensam svensk uppdelning av diagnoskoderna i ICD-10-SE ska Socialstyrelsen godkänna alla förslag till ändringar, nya koder och fördjupningskoder. Förslagen ska skickas in enligt våra uppdateringsrutiner, du hittar filen nedan under rubriken Ladda ner.

Fördjupningskoder

För att ge möjlighet till en mer detaljerad kodning har det skapats nationella fördjupningskoder med ett femte tecken i form av en bokstav. I dagsläget finns cirka 2 800 fördjupningskoder.

Ändringar i ICD-10-SE

Kapitel XX – Yttre orsaker till sjukdom och död

För att underlätta för dem som arbetar med olycksförebyggande projekt har Socialstyrelsen gett ut kapitel XX (kapitel 20) i en separat utgåva. Klassifikationen innehåller såväl en systematisk förteckning som en alfabetisk förteckning. Dessutom har tre översiktliga matriser konstruerats för att användaren lättare ska hitta rätt vid kodning och analys.

Förteckningen avser huvudsakligen orsaker till olyckshändelse. Dock ingår inte transportolyckor med undantag för olyckor med vatten- och luftfarkoster. Självmord och självmordsförsök återfinns under “Självdestruktiv handling”, mord och mordförsök under “Övergrepp”. Om osäkerhet råder ifall det rör sig om ett olycksfall, självmord eller övergrepp klassificerar man med kodnummer under “Skadehändelse, oklar avsikt”. Många av skadeorsakerna återfinns under uppslagsorden “Kontakt med” och “Exponering för”. Den separata utgåvan av Kapitel XX – Yttre orsaker till sjukdom och död kan laddas ner eller beställas nedan.

Alfabetisk förteckning

Det finns en alfabetisk förteckning för att du som användare lättare ska hitta var en specificerad diagnos hör hemma i ICD-10-SE. Senaste versionen, uppdaterad 2005, finns endast i PDF-format och kan laddas ner nedan.

Kodning av hälsotillstånd relaterade till elektroniska cigaretter (oktober 2019)

Hälsotillstånd relaterade till elektroniska cigaretter kan nu kodas i ICD-10-SE med U07.0 Kod som kan tas i bruk med kort varsel. Från och med 1 januari 2020 är kodtexten: U07.0 Hälsotillstånd relaterat till bruk av elektroniska cigaretter (Vaping related disorder).  

Bakgrunden är att WHO den 24 september genomförde motsvarande förändring i den internationella klassifikationen ICD-10. Anledningen är den senaste tidens rapporter om insjuknande och dödsfall som rapporterats efter användning av elektroniska cigaretter. WHO-Family of Classifications har delgivit medlemsländerna följande information om bakgrunden till beslutet.

Kodning av influensafall

Koden J09 ska endast användas vid speciella globala pandemiförhållanden som definieras av WHO oberoende av namnet eller beteckningen på influensastammen. En viss influensastam kan övergå från pandemisituation till en ordinär säsongsvariant. Det är det epidemiologiska läget bestämt av WHO som avgör om J09 ska användas eller inte. Den årliga återkommande influensan kodas J10 eller J11.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt