Kliniska Manualer

QT-tid, QTc-tid (korrigerad QT-tid) och förlängd QT-tid (QT-förlängning) på EKG

QT-tid, QTc-tid (korrigerad QT-tid) och förlängd QT-tid (QT-förlängning) på EKG

QT-tid och QTc-tid (korrigerad QT-tid)

Normalvärden för QTc är <0,450 sek män och <0,460 sek för kvinnor.

QT-tid representerar den totala tiden för depolarisation och repolarisation och uppmäts från början av kammarkomplexet (QRS) till slutet av T-vågen. Förlängd QT-tid predisponerar för livshotande kammararytmier och därför måste alltid QT-tid bedömas. Förlängd QT-tid kan vara förvärvad (t ex läkemedel, elektrolytrubbningar) eller medfödd genetisk mutation varav det finns många varianter (Long QT Syndrome). QT-tid varierar med hjärtfrekvens, avledning, tonus i sympatikus/parasympatikus, tid på dygnet och kön. Hjärtfrekvensen har stor betydelse (ju högre frekvens desto kortare QT-tid) och därför korrigerar man för frekvens varvid man erhåller korrigerad QT-tid (QTc). Korrigeringen har traditionellt gjorts med Bazetts formel (samtliga variabler i sekunder):

Skärmavbild 2016-08-30 kl. 02.47.10
Korrigerad QT-tid (QTc) enligt Bazzets formel.

Beräkna korrigerad QT-tid (QTc)

Korrigerad QT-tid (QTc)
QTc-tid enligt Bazzetms
QTc = QT interval / √ (RR interval)
QTc-tid enligt Fridericiams
QTc = QT interval / (RR interval)1/3
QTc-tid enligt Framinghamms
QTc = QT interval + 154 x (1 – RR interval)
QTc-tid enligt Hodgesms
QTc = QT interval + 1.75 x [(60 / RR interval) − 60]

Normalvärden för QTc är <0,450 sek män och <0,460 sek för kvinnor. Bazetts och liknande formler är flera decennier gamla och ifrågasatta. Formlerna är särskilt dåliga vid väldigt långsam respektive väldigt snabb hjärtfrekvens. En del experter (däribland senaste utlåtandet från AHA/ACC/HRS) avråder från dessa formler till fördel för nyare alternativ. QTc-tid beräknas automatiskt i moderna EKG-apparater. Beräkningen är baserad på nyare formler och är pålitlig. Resultatet baseras alltid på den avledning med längst QTc-tid (vanligtvis V2-V3).

Orsaker till QT-förlängning: antiarytmika klass Ia (prokainamid, disopyramid) samt klass III (amiodaron, sotalol); psykiatriska läkemedel (tricyklika, fenotiaziner, haloperiodol, litium, SSRI); antibiotika (makrolider, kinoloner, pentamidin, atovaquone, klorokin, amantadin, foscarnet, atazanavir); hypokalemi; hypokalcemi; hypomagnesemi; cerebrovaskulär insult (blödning, stroke, dissektion); genetiska mutationer (omtalas senare); myokardischemi; kardiomyopati; bradykardi och/eller höggradigt AV-block; hypothyreoidism; hypotermi.

Förkortad QTc (<0,390 s) är ovanligare och ses vid hyperkalcemi och digitalisbehandling. Icke desto mindre kan det också orsaka livshotande kammararytmier.

QT-dispersion (spridning, variation)

QT-tid varierar i olika avledningar. Differensen mellan längsta och kortaste QT-tiden kallas QT-dispersion. En ökad QT-dispersion korrelerar med ökad morbiditet och mortalitet samt predisponerar för livshotande kammararytmier. Man tror det hänger samman med en lokala variationer i repolarisation, vilket är ogynnsamt.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt