Kliniska Manualer

TIMI Score vid NSTEMI och Instabil Angina

TIMI Score vid NSTEMI och Instabil Angina

TIMI-Score för ST-höjningsinfarkt (NSTEMI)
Risk

Tolkning

PoängRisk för död vid 30 dagarRisk för hjärtinfarkt vid 30 dagarSannolikhet för revaskularisering
0-11,2%2,3%1,2%
21,0%2,1%6,0%
31,7%3,7%9,5%
42,5%5,0%12,2%
55,6%8,5%14,3%
6-76,5%15,8%20,9%

Referenser

The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: A method for prognostication and therapeutic decision making E M Antman, M Cohen, P J Bernink, C H McCabe, T Horacek, G Papuchis, B Mautner, R Corbalan, D Radley, E Braunwald.

Abstract (översatt till svenska)

Sammanhang: Patienter med instabil angina (IA) eller icke-ST-höjning hjärtinfarkt (NSTEMI) uppvisar ett brett spektrum av risk för dödsfall och ischemiska händelser.

Syfte: Att utveckla en enkel riskskala med generell användbarhet, som kan beräknas enkelt, och som identifierar patienter med olika behov avseende handläggning.

Design: Vi genomförde två fas 3, internationella, randomiserade, dubbelblinda studier (TIMI-11B och ESSENCE). Totalt fick 1957 patienter med IA/NSTEMI ofraktionerat heparin och 1953 fick enoxaparin i TIMI-11B, medan 1564 respektive 1607 tilldelades respektive i ESSENCE. De 3 valideringskohorterna var gruppen som erhöll ofraktionerat heparin i ESSENCE och båda grupperna som fick enoxaparin.

Utfallsmått: TIMI-riskpoängen deriverades från testkohorten genom identifiering av oberoende prognostiska variabler med multivariat logistisk regression. En riskfaktor som förelåg tilldelades 1 poäng och en riskfaktor som inte förelåg tilldelades 0 poäng. Riskpoängen utgjordes av den totala summan av riskfaktorer. Relativa skillnader i svar på terapeutiska ingrepp bestämdes genom att jämföra riskerna med ökat antal poäng. Utfallsmåtten var mortalitet (alla orsaker), ny eller recidiverande hjärtinfarkt, eller svår återkommande ischemi som kräver akut revaskularisering) fram till 14 dagar efter randomisering.

Resultat: De 7 TIMI riskmarkörerna var ålder 65 år eller äldre, minst 3 riskfaktorer för kranskärlssjukdom, tidigare koronarstenos på 50% eller mer, ST-sänkning/ST-höjning på EKG vid presentation, minst 2 anginaepisoder under föregående 24 timmar, användning av aspirin inom 7 dagar och förhöjda hjärtskademarkörer. Risk för utfallsmåtten ökade signifikant när TIMI-riskpoängen ökade: 4,7% för 0 eller 1 poäng; 8,3% för 2 poäng; 13. 2% för 3 poäng; 19,9% för 4 poäng; 26,2% för 5 poäng; och 40,9% för 6/7 poäng (P <.001). Mönstret för stigande risk med ökande TIMI-poäng bekräftades i alla 3 valideringsgrupper (P<.001).

Slutsatser: Hos patienter med instabil angina eller NSTEMI är TIMI riskpoäng ett enkelt prognosverktyg som kategoriserar en patients risk för dödsfall och ischemiska händelser och ger en grund för terapeutiskt beslutsfattande.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt