Kliniska Manualer

Brinavess (vernakalant), dosering och instruktioner

Brinavess (vernakalant), dosering och instruktioner

Brinavess
Maximal tillåten vikt är 113 kg. Vid vikt över 113 kg anges 113 kg som vikt.

Dosering

Första infusionenml ges på 10 minuter
Gäller vid spädning till 4 mg/ml
Andra infusionenml ges på 10 minuter
Gäller vid spädning till 4 mg/ml

Maximalt två infusioner kan ges. Varje infusion bör avslutas, även om patienten slår om till sinusrytm. Infusionen skall dock avbrytas om hypotension eller bradykardi uppkommer.

Vernakalant (Brinavess) ska ges på sjukhus under EKG-övervakning med utrustning tillgänglig för elkonvertering. Under infusionen bör patienten övervakas noggrant för att upptäcka bradykardi eller hypotension. Infusionen ska avbrytas vid hypotoni eller bradykardi.

 • Dosering av vernakalant baseras på kroppsvikt där den maximala beräknade dosen baseras på 113 kg.
 • Rekommenderad initial dos: 3 mg/kg givet som infusion under en 10-minuters period med en maximal initial dos på 339 mg (vilket är 84,7 ml av 4 mg/ml-lösningen).
 • Om konvertering till sinusrytm inte sker inom 15 minuter efter avslutad initial infusion, kan en andra 10-minuters infusion på 2 mg/kg administreras (maximal andra infusion på 226 mg, vilket är 56,5 ml av 4 mg/ml-lösningen).
 • Normal spädning: 4 mg/ml.
 • Kumulativa doser på mer än 5 mg/kg ska inte ges inom 24 timmar.
 • Om konvertering till sinusrytm inte har inträffat, bör patientens vitala funktioner och hjärtrytm observeras i ytterligare 15 minuter.
 • Om konvertering till sinusrytm inte inträffat med den initiala infusionen eller inom en 15-minuters observationsperiod, bör en andra dos på 2 mg/kg ges under 10 minuter.
 • Den pågående infusionen ska alltid avslutas om kontraindikation inte uppkommer, oavsett om patienten konverterar till sinusrytm eller inte.
 • Om hemodynamiskt stabilt förmaksfladder uppkommer efter första dosen, kan den andra dosen ändå ges, eftersom patienten kan konvertera till sinusrytm.

Om konvertering till sinusrytm inte har inträffat, bör patientens vitala funktioner och hjärtrytm observeras i ytterligare 15 minuter.

Dosjusteringar

 • Patienter med kroppsvikt > 113 kg: Den initiala dosen är 339 mg (84,7 ml av 4 mg/ml-lösningen). En andra 10‑minuters infusion på 226 mg (56,5 ml av 4 mg/ml-lösningen) kan administreras.
 • Efter hjärtkirurgi: Inga dosjusteringar är nödvändiga.
 • Nedsatt njurfunktion: Inga dosjusteringar är nödvändiga.
 • Nedsatt leverfunktion: Inga dosjusteringar är nödvändiga.
 • Äldre (≥ 65 år): Inga dosjusteringar är nödvändiga.

Ej för användning på pediatrisk population.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt