Avsnitt Progress
0% färdig

Hjärtstopp är dödsmekanismen för de flesta sjukdomar och tillstånd, inklusive icke-kardiella tillstånd. Ett hjärtstopp kan vara förväntat eller oväntat. Den allra vanligaste orsaken till hjärtstopp är kardiovaskulär sjukdom. Plötsliga oväntade hjärtstopp orsakar 50% av alla dödsfall i kardiovaskulär sjukdom. Ungefär 50% av dödsfallen utgör dessutom den första manifestationen av kardiovaskulär sjukdom. Likaså står plötsliga hjärtstopp för 50% av alla förlorade levnadsår orsakade av kardiovaskulär sjukdom (Myerburg et al). Plötsliga oväntade hjärtstopp är dödsmekanismen för ungefär hälften av alla med hjärtsvikt och 30% av alla med diabetes (Cavallari et al, Packer et al).

Omhändertagandet vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp kräver förberedelser, resurser och infrastruktur som sträcker sig från utbildning av lekmän i samhället till avancerad intensivvård. Majoriteten av alla plötsliga och oväntade hjärtstopp inträffar utanför sjukhus (ca 5000 fall årligen). I de fall där hjärtstoppet är oväntat och individen anses ha en chans att överleva skall hjärt-lungräddning (HLR) startas. Om hjärtstoppet är en förväntad konsekvens av ett annat sjukdomsförlopp (t ex terminal cancer) skall HLR inte startas. Likaså skall HLR inte startas om det är tydligt att individen inte längre kan räddas genom HLR. Sistnämnda är ofta svårt att bedöma och man startar HLR i många fall där det vid utgångsläget kan befaras att individen redan är biologiskt död. Det är ofta möjligt att få tillbaka cirkulation trots att biologisk död redan har inträtt.

Betydelsen av tid kan inte överskattas vid hjärtstopp. Omedelbar HLR är avgörande för att individen skall räddas till livet. HLR skall startas omedelbart så snart ett hjärtstopp konstaterats. Personer som drabbas utanför sjukhus skall transporteras omedelbart till sjukhus under pågående HLR. Överlevnaden I Sverige är ca 11% för hjärtstopp utanför sjukhus. På sjukhus inträffar ca 2500 hjärtstopp årligen och av dessa överlever ca 32%. Mediantiden till HLR är ca 1 minut på sjukhus medan det dröjer i genomsnitt 11 minuter tills ambulansen är på plats vid hjärtstopp utanför sjukhus. Avseende patienternas karaktäristika är de som drabbas på och utanför sjukhus tämligen lika. Medianåldern är ca 70 år och de allra flesta patienterna har kardiovaskulär komorbiditet (Rawshani et al).

Vid ett hjärtstopp är det sällsynt att tillståndet reverserar spontant. Döden (biologisk död) inträder inom några minuter efter hjärtstoppet, såvida HLR inte startas omedelbart. Omedelbart HLR är avgörande för att etablera cirkulation, som kan förväntas uppgå till 20-25% av normal cirkulation och detta är en brygga till definitiva åtgärder som kan återställa cirkulationen och rädda livet på individen.

ECMO kan vara potentiellt livräddande för vissa patienter. ECMO-larm kan aktiveras pre-hospitalt eller in-hospitalt (se lokala rutiner). ECMO är aktuellt i de fall tillståndet är potentiellt reversibelt, personen har god prognos men återfår inte ROSC. Syftet med ECMO är att vinna tid till åtgärder kan ges eller börjar verka. Det vetenskapliga underlaget för användning av ECMO vid hjärtstopp är bristfälligt; användning av ECMO sker således utan säkert vetenskapligt underlat (Nolan et al). Ungefär 20% av patienter som får ECMO överlever hjärtstopp utanför sjukhus (observationella data).

Missförstånd och informationsluckor kan föranleda att man missar att en patient är ECMO-kandidat. Var uppmärksam på lokala ECMO-kriterier och pröva dem vid varje hjärtstopp.

Organisation och förberedelse

Alla som handlägger patienter med hjärtstopp skall genomgå kontinuerlig HLR-utbildning. På akutintag, operationssal, vårdavdelning m fl skall ansvarsfördelning vara tydlig i händelse av hjärtstopp. Alla som larmas till hjärtstopp skall presentera sig för att klargöra vilka kompetenser som föreligger. Utrustning som behövs skall lokaliseras. Kommunicera tydligt, tala högt, använd slutna kommunikationsloopar och se till att allt arbete kan förlöpa parallellt.

Referenser

Myerburg, Goldberger. Sudden Cardiac Arrest Risk Assessment: Population Science and the Individual Risk Mandate. JAMA Cardiology. 10.1001/jamacardio.2017.0266

Ilaria Cavallari, Deepak L Bhatt, Ph Gabriel Steg, Lawrence A Leiter, Darren K McGuire, Ofri Mosenzon, Kyungah Im, Itamar Raz, Eugene Braunwald, Benjamin M Scirica. Causes and Risk Factors for Death in Diabetes: A Competing-Risk Analysis From the SAVOR-TIMI 53 Trial. J Am Coll Cardiol . 2021 Apr 13;77(14):1837-1840.

Milton Packer. What causes sudden death in patients with chronic heart failure and a reduced ejection fraction? Eur Heart J . 2020 May 7;41(18):1757-1763

Araz Rawshani, Johan Herlitz. Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets Årsrapport 2021. Nationella Kvalitetsregister, Registercentrum, Västra Götalandsregionen.

J P Nolan, P Ferrando, J Soa, J Benger, M Thomas, D A Harrison, G D Perkins. Increasing survival after admission to UK critical care units following cardiopulmonary resuscitation. Crit Care. 2016 Jul 9;20(1):219.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt