Avsnitt Progress
0% färdig

SCA (Sudden Cardiac Arrest): Plötsligt och oväntat hjärtstopp med förlust av kardiell pumpfunktion. Individen förlorar medvetandet, slutar andas normalt och ingen puls kan kännas eftersom cardiac output (hjärtats minutvolym) är otillräcklig eller upphörd.

SCD (sudden cardiac death): Död till följd av SCA.

Kardiovaskulär kollaps: Plötsligt upphörande av adekvat perfusion till följd av kardiell eller vaskulär orsak. Kan reversera spontant (t ex vid vasovagal synkope) eller med behandling (t ex arytmier). Medvetslöshet inträder inom 10 sekunder efter att cerebralt blodflöde upphört.

Agonal andning: Djupa, långsamma, oregelbundna andetag med frekvens 1-4 andetag/min. Agonal andning ses ofta första minuten efter hjärtstopp. Agonal andning skall tolkas som hjärtstopp och hjärt-lungräddning skall påbörjas.

Defibrillering: Användning av osynkroniserad elektrisk stöt för att terminerna takyarytmier (ventrikeltakykardi, ventrikelflimmer).

Defibrillerbar rytm: Hjärtrytm som kan och bör defibrilleras. Dessa rytmer inkluderar ventrikelflimmer (VF) och ventrikeltakykardi (VT).

Icke-defibrillerbar rytm: Hjärtrytm som inte kan defibrilleras. Dessa rytmer inkluderar pulslös elektrisk aktivitet (PEA), asystoli och bradykardi.

No-flow: No-flow innebär att cirkulationen är helt stillastående. No-flow tid är duration då hjärtat står stilla och ingen HLR görs (tid mellan hjärtstopp och start av HLR). Under denna tiden finns ingen cerebral cirkulation och hjärnskador utvecklas fort.

Low-flow: Low-flow innebär att cirkulation upprätthålls genom HLR. Low-flow tid är duration från start av HLR till ROSC eller avslut av HLR. Genom HLR åstadkommer man ca 25% av normalt bodflöde, vilket gör att fatala hjärnskador kan skjutas upp en stund.

Basic Life Support (BLS): BLS är den typ av HLR som kan erbjudas av bystanders (lekmän som bevittnar hjärtstoppet eller kallas till hjärtstoppet). BLS innebär användning av bröstkompressioner, samt eventuellt ventilation och automatisk extern defibrillator (AED).

Koronart perfusionstryck, koronor perfusionsgradient (coronary perfusion pressure): Trycket som driver blodflöde genom kranskärlen. Perfusionstrycket är ekvivalent med tryckskillnaden i aorta och vänster kammare under diastole.

Return of Spontaneous Circulation (ROSC): Återkomst av cirkulation med puls (dvs hjärtaktivitet).

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt