Avsnitt Progress
0% färdig

Vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp är tid den mest kritiska faktorn för överlevnad. Omedelbart insättande av behandlingar och potentiellt livräddande åtgärder måste ske omedelbart för att individen skall överleva. För att detta skall vara möjligt måste en rad aktörer samverka på ett effektivt och evidensbaserat sätt. Överlevnaden är helt avhängig av att hjärtstoppet upptäcks omedelbart så att hjärt-lungräddning (HLR) kan starta direkt och så snart det är möjligt skall defibrillering av ventrikulära arytmier ske om sådana föreligger. Vid hjärtstopp utanför sjukhus är samverkar lekmän, räddningstjänst och ambulanspersonal för att återuppliva individen.

Kedjan som räddar liv vid hjärtstopp utanför sjukhus.
Kedjan som räddar liv vid hjärtstopp utanför sjukhus.

Kedjan som räddar liv

Kedjan som räddar liv beskriver ett antal kritiska moment som måste optimeras för att rädda individen. Denna kedjan innebär att hjärtstoppet först måste upptäckas snarast möjliget, varefter ambulans (vid hjärtstopp utanför sjukhus) eller akutteam (vid hjärtstopp på sjukhus) tillkallas och HLR påbörjas. Tillgång till en defibrillator (helautomatisk, halvautomatisk eller manuell) är i många fall livräddande. Lekmän är kapabla till att genomföra basal hjärt-lungräddning med bröstkompressioner, vilket fördubblar chansen för överlevnad. I händelse av hjärtstopp finns inga risker med att instruera en lekman att göra bröstkompressioner på en medvetslös individ som inte andas. Avancerat omhändertagande, t ex med intubation, kan erbjudas av ambulanspersonal och på sjukhus. Individer som återfår cirkulation måste omedelbart transporteras till en avdelning med kompetens och erfarenhet i hjärtstoppsvård.

För att denna keda skall fungera måste individer i samhälle utbildas i hjärt-lungräddning (HLR). Vidare bör defibrillatorer finnas i samhället, eftersom dessa numera kan användas av lekmän. Larmcentralen, den pre-hospitala och in-hospitala vårdapparatan måste genomgå kontinuerlig utbildning i omhändertagande av individer med hjärtstopp på och utanför sjukhus. Kedjan som räddar liv är inte starkare än sin svagaste länk, vilket innebär att alla komponenter i kedjan måste fungera.

error: Innehållet är skyddat.
EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt