Avsnitt Progress
0% färdig

EKG med 12 avledningar skall registreras på samtliga patienter som återfår spontan cirkulation (ROSC). Syftet med 12-avlednings-EKG är att upptäcka ST-höjningsinfarkt (STEMI). Stabila patienter med ROSC som uppvisar ST-höjningar skall omedelbart genomgå koronarangiografi med syfte att genomföra PCI mot ockluderat kranskärl (sk culprit). Akut koronarangiografi saknar vinst i frånvaro av sådana ST-höjningar.

Ischemiska ST-höjningar är konkava eller konvexa i sin morfologi och föreligger i minst två anatomiskt intilliggande avledningar. ST-höjningarna är oftast ackompanjerade av reciproka ST-sänkningar.

Vid hjärtstopp orsakat av en akut totalocklusion (vilket som regel orsakar STEMI) kan patologiska Q-vågor utvecklas redan inom 2 timmar efter infarktutvecklingen startat. Förekomst av sådana Q-vågor skall föranleda misstanke om att ischemi/infarkt har orsakat hjärtstoppet.

Vid hjärtstopp är ospecifika ST-T-förändringar mycket vanligt. Ospecifika ST-sänkningar, T-vågsinversioner (negativa T-vågor) påverkar inte handläggningen.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt