Gå till index

Ekokardiografi

0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till ultraljudsdiagnostik
  12 Kapitel
 2. Hemodynamik
  5 Kapitel
 3. Den ekokardiografiska undersökningen
  3 Kapitel
 4. Systolisk vänsterkammarfunktion
  9 Kapitel
 5. Diastolisk vänsterkammarfunktion
  3 Kapitel
 6. Övriga tillstånd
  5 Kapitel
 7. Kardiomyopati
  4 Kapitel
 8. Perikardsjukdomar
  2 Kapitel
 9. Klaffsjukdomar
  8 Kapitel
 10. Förord
Avsnitt 9, Kapitel 5

Pulmonalisstenos (PS)

Avsnitt Progress
0% färdig

Pulmonalisstenos är nästan alltid en följd av kongenital hjärtsjukdom. Stenosen kan vara fixerad eller dynamisk, beroende på den bakomliggande orsaken. Pulmonalisstenos kan vara valvulär (stenosen lokaliserad i klaffen), subvalvulär (stenos proximalt om klaffen) eller supravalvulär (stenos distalt om klaffen). Valvulär pulmonalisstenos kan orsakas av dysplastiska, bikuspida eller unikuspida klaffar.

Tabell 1. Orsaker till pulmonalisstenos

Fallots tetrad (Tetralogy of Fallot)
Transposition av de stora artärerna (Transposition of the great arteries)
Dysplastisk, bikuspid eller unikuspid pulmonalisklaff
Noonans syndrom: 60% av alla med Noonans syndrom har pulmonalisstenos. Stenosen är lokaliserad subvalvulärt, i form av förträngning i RVOT.
Carcinoid hjärtsjukdom: Carcinoid syndrom är ett paraneoplastiskt syndrom som uppstår sekundärt till carcinoma tumörer, vilka leder till insöndring av kallikrein och serotonin. I hjärtat kan detta leda till förtjockning och förträngning av pulmonalisklaffen samt endokardiell fibros.
Reumatisk hjärtsjukdom
Sinus Valsalvaaneurysm: Kan komprimera pulmonalisutflödet.
Myxom: Kan komprimera pulmonalisutflödet.
Aortaaneurysm som komprimerar RVOT.

Ekokardigrafi vid pulmonalisstenos

Vid stenos i pulmonalisklaffen stiger trycket i höger kammare, varvid kammaren blir hypertrofisk. Klaffen brukar vara förtjockad och i systole blir kusparna kupade. Distalt om klaffen tenderar pulmonalisartären vara dilaterad.

Maximal och medeltryckskillnad beräknas med kontinuerlig doppler i pulmonalisklaffen i parasternal kortaxelvy. Beräkningen görs med hjälp av Bernoullis förenklade formel:

ΔP = 4v2

Man kan också skatta det systoliska trycket i lungartären genom att subtrahera tryckskillnaden över klaffen (ΔP) från trycket i höger kammare.

Klaffarean beräknas utifrån antagandet att blodvolymen som passerar RVOT är lika stor som blodvolymen som passerar pulmonalisartären (se Kontinuitetsekvationen):

SVRVOT = SVPA

Och slagvolymerna beräknas med hjälp av tvärsnittsarea och VTI (Velocity Time Integral)

SVRVOT = AreaRVOT × VTIRVOT

SVPA = AreaPA × VTIPA

AreaRVOT × VTIRVOT =SVPA = AreaPA × VTIPA

Vi kan då bryta ut klaffarean (AreaPA):

AreaPA = (AreaRVOT × VTIRVOT) / VTIPA

I engelsk litteratur används ofta förkortningen PVA (Pulmonary Valve Area) för pulmonalisklaffens area.

Tabell 2. Gradering av pulmonalisstenos


Maxgradient Maxhastighet
Liten PS <36 mmHg <3 m/s
Måttlig PS 36-64 mmHg 3-4 m/s
Uttalad PS >64 mmHg >4 m/s

Referenser

 1. Baumgartner et al: Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE Recommendations for Clinical Practice (2009. JASE).

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt