0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

AV-block II

Vid AV-block II blockeras vissa förmaksimpulser fullständigt. Det innebär att vissa P-vågor inte följs av QRS-komplex. AV-block II indelas i:

 • Mobitz typ I (Wenckebach block)
 • Mobitz typ II.

Mobitz typ I (Wenckeback block)

Vid Mobitz typ I förlängs PQ-tiden successivt över ett par hjärtcykler tills en förmaksimpuls blockers helt och QRS-komplexet faller bort. Sådana sekvenser (successiv PQ-förlängning tills en blockering inträffar) kallas Wenckebach-perioder och de tenderar upprepas (Figur 95).

Om var tredje P-våg blockeras föreligger 3:2 blockering vilket är vanligast. Om var fjärde P-våg blockeras föreligger 4:3 blockering men det är ovanligare. Blockering 5:4 är ännu ovanligare. Ju längre perioden är desto enklare att verifiera PQ-förlängningen. Vid höggradig blockering (2:1) kan det vara omöjligt att skönja förlängningen.

Du är inte inloggad.

En enkel och adekvat regel är att diagnosen AV-block II Mobitz typ I kan ställas när man finner varierande PQ-tid och blockerade slag.

Elektrofysiologi

Successiv förlängning av PQ-tid tills ett QRS uteblir förklaras av att AV-noden inte hinner repolarisera fullständigt innan nästa impuls anländer. Den blir därför ”tröttare och tröttare” för varje impuls, vilket ger trögare och trögare transmission genom AV-noden. Slutligen anländer en impuls då AV-noden är helt refraktär (impulsen blockeras). I tid till nästa förmaksimpuls har dock systemet återhämtat sig och cykeln upprepar sig.

Prognos

Mobitz typ I förekommer hos yngre friska individer, i synnerhet under sömn (vanligare hos vältränade idrottsmän). Prognosen är god även bland äldre. Oftast progredierar inte blockeringen. I de fall då blockeringen progredierar (till AV-block II Mobitz typ II eller AV-block III) krävs pacemaker. Progress till mer höggradigt AV-block indikerar att hindret var beläget nedanför AV-noden.

Behandling

Se Utredning och behandling av AV-block I, II och III.

Mobitz typ II

Vid Mobitz typ II blockeras vissa förmaksimpulser men PQ-tiden är konstant (kan dock vara förlängd). Mobitz typ II är allvarligat eftersom tillståndet oftast är kroniskt och ofta övergår till AV-block III. Cirka 20% av patienterna har hinder i His bunt och resterande 80% har hinder i skänklarna. Mobitz typ II är indikation för pacemaker. Se Figur 96.

Du är inte inloggad.

Differentiering mellan Mobitz typ I och II

Om Wenckebach-perioden föreligger är diagnosen enkel (Mobitz typ I). Om den inte är tydlig men en varierande PQ-tid kan observeras och vissa QRS bortfaller bör man ställa diagnosen Mobitz typ I. Om PQ-tiden istället är konstant och vissa QRS-bortfaller bör man ställa diagnosen Mobitz typ II.

I följande två situationer kan det ändå bli svårt att differentiera dem:

 • Om ökningen i PQ-tid är minimal innan ett QRS-komplex faller bort.
 • Om höggradig blockering föreligger (2:1-blockering) blir det svårt att skönja en eventuell ökning/variation i PQ-tid.

I dessa två situationer kan man använda följande för att vässa diagnostiken:

 • Atropin eller fysisk ansträngning: ökar hjärtfrekvensen vilket kan framkalla Wencheback-perioder.
 • Vagusstimulering leder till ökad blockering om hindret finns i AV-noden (talar för Mobitz typ I).
 • Om PQ-tiden är förlängd talar det för Mobitz typ I.
 • Om QRS-komplexen är abnormala talar det för Mobitz typ II.

Behandling

Se Utredning och behandling av AV-block I, II och III.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt