0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

Perikardit, myokardit & perimyokardit

Perikardit är inflammation i hjärtsäcken och myokardit är inflammation i myokardet. Dessa två tillstånd brukar ofta ackompanjera varandra och benämns då perimyokardit. Tillståndet orsakas oftast av virus och är som regel benignt men vissa patienter kan behöva slutenvård.

Perimyokardit orsakar differentialdiagnostiska problem gentemot hjärtinfarkt eftersom tillståndet orsakar bröstsmärta, EKG visar ST-höjningar och ofta föreligger troponinläckage. Till skillnad från hjärtinfarkt drabbar perimyokardit ofta barn och unga. Tillståndet föregås ofta av infektionssymtom. Bröstsmärtan kan vara mycket uttalad men är oftast andnings och/eller lägeskorrelerad. Palpitationer, känsla av ojämn hjärtrytm och dyspné är vanligt. Status kan avslöja perikardiella gnidningsbiljud men dessa uteblir om det finns rikligt med vätska i perikardiet. Lyckligtvis är det relativt enkelt att särskilja ST-höjningarna vid perikardit från de som ses vid STE-AKS (STEMI).

Du är inte inloggad.

EKG vid perimyokardit (myokardit)

ST-höjning

Vid perimyokardit föreligger generella ST-höjningar i flesta avledningar (V1 brukar besparas) utan reciproka ST-sänkningar. Vid STE-AKS är ST-höjningarna däremot lokaliserade till ett par anatomiskt angränsande avledningar och oftast ses reciproka ST-sänkningar. De generella ST-höjningarna vid perimyokardit beror på att inflammationen engagerar hela myokardet medan infarkter endast engagerar ett lokaliserat område.

ST-höjningarna vid perimyokardit påminner om early repolarization (konkav ST-sträcka, ofta med en puckel i J-punkten) till skillnad från hjärtinfarkt som har rak eller konvex ST-sträcka. Vid perimyokardit är ST-höjningen i allra flesta fall < 4 mm i J-punkten (infarkter kan vara mångdubbelt högre).

Vid hjärtinfarkt är ST-T-förändringarna dynamiska och EKG förändras inom loppet av timmar. Vid perimyokardit är förändringarna tämligen statiska och normaliseras först efter en eller några veckor.

Notera att i sällsynta fall kan perimyokarditen orsaka lokaliserade ST-höjningar och då är differentialdiagnostiken svårare, i synnerhet om klinisk bild överrensstämmer med hjärtinfarkt.

T-vågsinversion

Vid perimyokardit normaliseras ST-höjningarna inom en vecka efter insjuknandet och därefter sker en successivt avflackning och invertering av T-vågen. T-vågsinversionen är ganska diskret och normaliseras inom en månad. Observera att ST-höjning och T-vågsinversion inte föreligger samtidigt vid perimyokardit, vilket de däremot kan göra vid infarkt.

PQ-sträckan

PQ-sträckan är påverkad vid perimyokardit. De flesta avledningar visar någon grad av PQ-sänkning, medan V1 ofta visar PQ-höjning.

Övriga fynd

QT-tiden är normal vid perimyokardit till skillnad från hjärtinfarkt, som ofta ger förlängd QT-tid.

Troponinstegring vid perimyokardit

Det är vanligt med troponinstegring vid perimyokardit, i synnerhet hos yngre individer samt hos de med ST-höjningar. I en studie genomförd av M. Imazio m fl (Cardiac troponin I in acute pericarditis; JACC 2003) hade ungefär en tredjedel av patienterna har troponingstegring och ca 8% hade stegring över infarktgränsen. Troponinstegring medförde dock ingen prognostisk skillnad.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt