0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

Parametrar att bedöma före, under och efter arbetsprovet

Under arbetsprovet skall flera parametrar bedömas fortlöpande. Dessa listats i följande tabell:

ParameterKommentar
Allmäntillstånd 
BröstsmärtaGraderas från 0 till 10, där 10 är maximal smärta.
Dyspné/ansträngningsgradGraderas från 0 till 10, där 10 är maximal dyspné. Om patienten uppnår 7/10 så brukar det innebär att belastningen varit adekvat.
BentrötthetGraderas från 0 till 10, där 10 är maximal bentrötthet.
Maximalt uppnådd belastning (Watt) och provets varaktighet (min) 
HjärtfrekvensMaximal hjärtfrekvens anges, liksom om patientens hjärtfrekvens stegrade som förväntat. Hjärtfrekvens registreras kontinuerligt under arbetsprovet och under återhämtningsfasen.
EKG: ST-deviation, arytmier, retledningshinderEKG registreras kontinuerligt under arbetsprovet och i återhämtningsfasen.
BlodtrycksreaktionSystoliskt blodtryck mäts varannan minut under arbetsprovet. Det mäts också direkt när arbetet är avslutat och varannan minut under återhämtningsfasen. Automatisk blodtrycksmätare skall inte användas.
Anledning till avbrottOm arbetsprovet avbryts skall anledningen noteras.

EKG

EKG-reaktionen utvärderas kontinuerligt. För att reducera muskelstörningar och därmed underlätta bedömningen presenterar alla EKG-apparater medelvärdeskomplex, vilket innebär att konsekutiva EKG-kurvor lagts ovanpå varandra och därefter tas ett medelvärde av komplexen. Medelvärdeskomplex uppdateras fortlöpande och eventuella ventrikulära extraslag ingår inte i bildningen av dessa medelvärdeskomplex.

Återhämtningsfas

Du är inte inloggad.

Avbrottskriterier: indikationer för att avbryta ett arbetsprov

Absoluta avbrottskriterier:

 • Systoliskt blodtrycksfall >=10 mmHg från utgångsvärdet samtidigt som andra tecken på myokardischemi föreligger
 • Systoliskt blodtryck >280 mmHg (gränsen är lägre om patient har hög blödningsrisk).
 • Måttlig till uttalad angina (VAS 5 eller högre).
 • Yrsel, pre-synkope eller mer uttalad CNS-påverkan.
 • Cyanos, blekhet.
 • Patientens önskan att avbryta.
 • Tekniska problem som gör EKG-tolkningen eller blodtrycksmätningen opålitlig.
 • Ventrikeltakykardi med duration >30 sekunder. Supraventrikulära takyarytmi med hemodynamisk påverkan.
 • ST-höjning 1 mm eller högre i avledning utan tidigare signifikant Q-våg.
 • ST-sänkning >2 mm i 2 eller fler intilliggande avledningar.

I samtliga ovanstående fall skall arbetsprovet avbrytas.

I följande scenarion bör man överväga avbryta arbetsprovet (relativa avbrottskriterier):

 • Blodtrycksfall systoliskt >10 mmHg utan några andra tecken till myokardischemi.
 • Markant ändring i hjärtats elektriska axel.
 • AV-block II, AV-block III, multifokala VES, rikligt med kopplade VES, bradyarytmi.
 • Utmattning, väsande andning, kramp.
 • Diastoliskt blodtryck >115.

Arbetsprov i särskilda populationer

Akuta koronara syndrom

Patienter med akut hjärtinfarkt skall inte genomför arbetsprov inom 4–6 dygn efter infarktutveckling. Arbetsprov är aktuellet  efter hjärtinfarkt för att utvärdera förekomst av ansträngningsutlöst angina, prognosbedömning samt utvärdering av interventioner. Det ger också patienten en möjlighet att se sin arbetskapacitet under trygga omständigheter, vilket inte är att underskatta eftersom många får kinesofobi efter hjärtinfarkt. Arbetsprov i tidigt skede efter hjärtinfarkt bör inte vara maximalt, vilket innebär att man bör fastställa ett belastningsmål som är lägre än normalt. Ett sådant, sk submaximalt prov, kan exempelvis ha mål att nå 70% av förväntad maxpuls.

Du är inte inloggad.

Kvinnor

Arbetsprov har lägre sensitivitet och specificitet hos kvinnor. Detta tros bero på att aterosklerosen generellt inte är lika omfattande hos kvinnor, som dessutom tenderar (i genomsnitt) ha svårare att nå maxpulsen.

Äldre

Äldre har också svårt att nå 85% av förväntad maxpuls vilket ofta gör arbetsprovet svårbedömt. Samtidigt har äldre oftare ateroskleros, som dessutom är mer uttalad. Specificiteten är något lägre jämfört med de yngre patienterna (sensitiviteten är jämförbar).

Revaskularisering

Patienter som skall genomgå CABG genomgår ofta arbetsprov som ett led i pre-operativ bedömning. Arbetsprov är också indicerat för att verifiera förekomst av ischemi;  för att bedöma kvarvarande ischemi efter revaskularisering; för att upptäcka re-stenosering efter PCI; för fortlöpande monitorering av patienter med hög risk samt för att bedöma om en stenos som upptäckts på angiografi (men inte åtgärdats) är signifikant.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt