0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

I detta kapitel diskuteras mindre klassiska EKG-förändringar som ses vid ischemi och genomgången hjärtinfarkt.

Patologisk R-vågsprogression

Normal R-vågsprogression innebär en successiv ökning av R-vågens amplitud från V1 till V4/V5 och därefter minskning igen till V6. Om denna är bruten indikerar det förlust av viabelt myokardium och därmed genomgången infarkt. Specificiteten är dock lägre än för patologiska Q-vågor. Patologisk R-vågsprogression ses både vid STEMI och NSTEMI. Se Figur 87.

Du är inte inloggad.

U-vågsförändring

Nytillkomna U-vågor (i frånvaro av bradykardi) kan tala för ischemi. Om U-vågor förelegat tidigare bör de ha högre amplitud för att indikera ischemi. U-vågsinversion talar däremot starkt för ischemi men det kan vara svårt att urskilja från en begynnande T-vågsinversion (om T- och U-våg angränsar). U-vågsförändringar ses inte isolerat utan ackompanjerar ST-T-förändringarna. U-vågsförändring ses både vid STEMI och NSTEMI.

QTc-förlängning

Vid akut transmural ischemi är QTc-förlängning ett tidigt fynd.

Fragmenterat QRS-komplex

Definitionen av fragmenterade QRS-komplex är som följer (Figur 88).

 • QRS-komplex med mer än 1 R-våg och/eller
 • hack i R-vågens nedåtgående del och/eller
 • hack i S-vågens första halva

Vid inkomplett/komplett skänkelblock eller pacemaker-EKG krävs  >2 hack i R-vågen eller S-vågen.

Fragmenterat QRS indikerar genomgången myokardskada. Diagnostisk precision för QRS-fragmentering har utvärderats i en studie med ca 500 patienter som genomgick myokardskintigrafi. Man noterade att QRS-fragmentering var vanligare än Q-vågor efter infarkt. Fragmenterat QRS är mer sensitivt för tidigare AMI än Q-våg (86 vs 36%) men mindre specifik (89 vs 99%). Frånvaro av QRS-fragmentering hade hög negativt prediktivt värde för tidigare infarkt (93%). Vidare är fragmentering associerat med ökad risk för plötsligt oväntad död och ventrikelarytmier om patienten har underliggande kranskärlssjukdom eller kardiomyopati.

Du är inte inloggad.

Nytillkommet retledningshinder

Hjärtinfarkt kan kompliceras med skänkelblock, fascikelblock, AV-block och arytmier. Detta är vanligare vid större infarkter och diskuteras här.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt