0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

Förmaksrytmer: ektopisk förmaksrytm, förmakstakykardi, multifokal förmakstakykardi (MAT)

Förmakstakykardi är synonymt med ektopisk förmakstakykardi (ectopic atrial tachycardia, EAT). Vid förmakstakykardi finns antingen ett fokus med ökad automaticitet, en mikro-reentry eller triggad aktivitet någonstans i förmaken. Förmaksrytmen ligger mellan 120-250/min. Kammarfrekvensen skall överstiga 100/min, annars föreligger ektopisk förmaksrytm. Förmakstakykardi ses primärt hos hjärtsjuka men förekommer hos hjärtfriska individer. Lungsjukdom, teofyllin och katekolaminer kan också ge förmakstakykardi. Takykardin startar plötsligt men har ofta en uppvärmningsfas på 5-10 sekunder då frekvensen accelererar. Förmakstakykardi karaktäriseras också av att ofta förekomma i korta snabba skurar. Förmakstakykardi är som regel övergående men kan recidivera och i vissa fall vara ihållande. Takykardi-inducerad kardiomyopati kan orsakas av en ihållande förmakstakykardi. Barn kan ha långvarig förmakstakykardi pga embryologiska rester av förmaksvävnad med hög automaticitet.

EKG

 • En rytm (3 hjärtslag) med P-vågor vars utseende skiljer sig från sinus-P-vågen. Om P-vågorna är negativa i avledning II är denna bedömningen enkel. Om P-vågorna däremot är positiva i avledning II bör man jämföra de med P-vågor som man vet är sinus-P-vågor (jämför med tidigare EKG). Se Figur 45.
 • Till skillnad från förmaksfladder så ses den isoelektriska baslinjen i alla avledningar.
 • Alla P-vågor brukar följas av QRS och kammarrytm är regelbunden med frekvens 130-250/min.
 • Det är ovanligt med AV-block såvida patienten inte är digitalisbehandlad.
Du är inte inloggad.

Orsaker till förmakstakykardi

Digitalisbiverkan, hjärtsvikt, lungsjukdom, kranskärlssjukdom, annan strukturell hjärtsjukdom.

Behandling av förmakstakykardi

Om patienten står på digitalis räcker det oftast att seponera läkemedelet. Övriga patienter handläggs i princip som övriga förmaksarytmier. Beta-blockerare, digitalis eller kalciumantagonister kan användas för att sänka kammarfrekvensen. Vid kvarstående förmakstakykardi kan man komplettera med klass IA, IC eller III antiarytmika. Radiofrekvensablation är ofta effektivt. Elkonvertering bör ej användas då det är ineffektivt.

Multifokal förmakstakykardi (MAT)

Multifokal förmakstakykardi (MAT) är en ovanlig variant av förmakstakykardi. Här ses P-vågor med sinsemellan varierande utseende, vilket indikerar att det finns flera ektopiska fokus som avfyrar impulser. Takykardin startar gradvis. Förmaksrytmen, och därmed kammarrytmen, är oregelbunden med frekvens 100-150/min. MAT kan vara intermittent och avlösas av perioder med sinusrytm. MAT kan utlösas av hjärtsvikt, förmaksischemi, ökat förmakstryck, teofyllamin eller vara associerat med kronisk lungsjukdom (KOL). MAT förekommer hos barn. Om frekvensen är <100 slag/min föreligger istället multifokal förmaksrytm.

Du är inte inloggad.

Behandling av multifokal förmakstakykardi

Ofta finns bakomliggande sjukdom som bör behandlas. Elkonvertering är kontraindicerad eftersom att det kan förvärra arytmin. Beta-blockerare är ofta effektivt och förstahandsterapi om eventuell lungsjukdom tillåter. Antiarytmika har dålig effekt. Diltiazem, verapamil eller amiodaron kan övervägas. Magensium- och kaliumsubstitution kan ha god effekt.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt