0% färdig
0/0 Steg
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5Kapitel
 2. Arytmier
  24Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22Kapitel
 4. Retledningshinder
  9Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

AV-block II

Vid AV-block II blockeras vissa förmaksimpulser fullständigt. Det innebär att vissa P-vågor inte följs av QRS-komplex. AV-block II indelas i:

 • Mobitz typ I (Wenckebach block)
 • Mobitz typ II.

Mobitz typ I (Wenckeback block)

Vid Mobitz typ I förlängs PQ-tiden successivt över ett par hjärtcykler tills en förmaksimpuls blockers helt och QRS-komplexet faller bort. Sådana sekvenser (successiv PQ-förlängning tills en blockering inträffar) kallas Wenckebach-perioder och de tenderar upprepas (Figur 95).

Om var tredje P-våg blockeras föreligger 3:2 blockering vilket är vanligast. Om var fjärde P-våg blockeras föreligger 4:3 blockering men det är ovanligare. Blockering 5:4 är ännu ovanligare. Ju längre perioden är desto enklare att verifiera PQ-förlängningen. Vid höggradig blockering (2:1) kan det vara omöjligt att skönja förlängningen.

EKG tolkning diagnostik bok

En enkel och adekvat regel är att diagnosen AV-block II Mobitz typ I kan ställas när man finner varierande PQ-tid och blockerade slag.

Elektrofysiologi

Successiv förlängning av PQ-tid tills ett QRS uteblir förklaras av att AV-noden inte hinner repolarisera fullständigt innan nästa impuls anländer. Den blir därför ”tröttare och tröttare” för varje impuls, vilket ger trögare och trögare transmission genom AV-noden. Slutligen anländer en impuls då AV-noden är helt refraktär (impulsen blockeras). I tid till nästa förmaksimpuls har dock systemet återhämtat sig och cykeln upprepar sig.

Prognos

Mobitz typ I förekommer hos yngre friska individer, i synnerhet under sömn (vanligare hos vältränade idrottsmän). Prognosen är god även bland äldre. Oftast progredierar inte blockeringen. I de fall då blockeringen progredierar (till AV-block II Mobitz typ II eller AV-block III) krävs pacemaker. Progress till mer höggradigt AV-block indikerar att hindret var beläget nedanför AV-noden.

Behandling

Se Utredning och behandling av AV-block I, II och III.

Mobitz typ II

Vid Mobitz typ II blockeras vissa förmaksimpulser men PQ-tiden är konstant (kan dock vara förlängd). Mobitz typ II är allvarligat eftersom tillståndet oftast är kroniskt och ofta övergår till AV-block III. Cirka 20% av patienterna har hinder i His bunt och resterande 80% har hinder i skänklarna. Mobitz typ II är indikation för pacemaker. Se Figur 96.

EKG tolkning diagnostik bok

Differentiering mellan Mobitz typ I och II

Om Wenckebach-perioden föreligger är diagnosen enkel (Mobitz typ I). Om den inte är tydlig men en varierande PQ-tid kan observeras och vissa QRS bortfaller bör man ställa diagnosen Mobitz typ I. Om PQ-tiden istället är konstant och vissa QRS-bortfaller bör man ställa diagnosen Mobitz typ II.

I följande två situationer kan det ändå bli svårt att differentiera dem:

 • Om ökningen i PQ-tid är minimal innan ett QRS-komplex faller bort.
 • Om höggradig blockering föreligger (2:1-blockering) blir det svårt att skönja en eventuell ökning/variation i PQ-tid.

I dessa två situationer kan man använda följande för att vässa diagnostiken:

 • Atropin eller fysisk ansträngning: ökar hjärtfrekvensen vilket kan framkalla Wencheback-perioder.
 • Vagusstimulering leder till ökad blockering om hindret finns i AV-noden (talar för Mobitz typ I).
 • Om PQ-tiden är förlängd talar det för Mobitz typ I.
 • Om QRS-komplexen är abnormala talar det för Mobitz typ II.

Behandling

Se Utredning och behandling av AV-block I, II och III.

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!